Trauma

langere tekst + suggesties
(equicoaching en traumacoaching)